"ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Με αφορμή την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης από το μισελληνικό κοινοβούλιο της Ελλάδος,θα θέλαμε να αναδημοσιεύσουμε μια παλαιότερη ανάρτησή μας και η οποία είναι πάντοτε επίκαιρη και αντικρούει με ιστορικές πηγές τις χυδαιότητες περί κοινωνικής αποδοχής της ομοφυλοφυλίας στην αρχαία Ελλάδα.
Η έννοια του Έρωτος,την οποία όλοι εσείς οι χυδαίοι ομοφυλόφιλοι έχετε εξευτελίσει δεν είχε καμία ταύτιση με την σεξουαλική πράξη ή ακόμα και έλξη που του έχετε αποδώσει μέσα από τις χλιδάτες εκδηλώσεις σας και τα κότερά σας και με την συνοδεία φυσικά άφθονης "λουκουμόσκονης". Εμείς οφείλουμε από την πλευρά μας να σχολιάσουμε τις εκάστοτε δηλώσεις περί διαδεδομένης ομοφυλοφιλίας στην Αρχαία Ελλάδας,στηριζόμενοι στα αρχαία κείμενα.Εξάλλου,όσο αρχαιότερη είναι η γνώση τόσο πιο κοντά βρίσκεται στην αλήθεια.Πιο συγκεκριμένα:
1) Κατηγορούν τον Πλάτωνα,ως τον θιασώτη της ομοφυλοφιλίας,ουδέν ψευδέστερον.Στο έργο του "Νόμοι",ο Πλάτων ξεκαθαρίζει την θέση του απέναντι σε αυτό το ζήτημα και η οποία είναι σαφώς αρνητική.{Πλάτωνας,Νόμοι 636c : Εννοητέον ότι τη θηλεία και τη των αρρένων φύσει εις κοινωνίαν ιούση της γεννήσεως ή περί ταύτα ηδονή κατά φύσιν αποδεδόσθαι δοκεί, αρρένων δε προς άρρενας ή θηλέων προς θηλείας παρά φύσιν",ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η φύσις ωθεί τα θηλυκά να είναι σε επαφή με τα αρσενικά από την γέννησή τους, και η ηδονή σε αυτά είναι φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με την φύσιν, ενώ (η επαφή) των αρσενικών με τα αρσενικά και θηλυκών με τα θηλυκά ενάντια στην φύσιν (παρά φύσιν) .Φτάνει μάλιστα στο σημείο να προτείνει και πολύ αυστηρές ποινές για όσους σκοπεύουν να "παρεκλίνουν" από τους Νόμους της Φύσης.Αναφορά περί της θέσης που διατηρούσε για την ομοφυλοφιλία αποτελεί και το απόσπασμα 841d,όπου τονίζει το εξής: Ή μηδένα τολμάν μηδενός άπτεσθαι των γενναίων άμα και ελευθέρων πλην γαμέτης εαυτού γυναικός, άθυτα δε παλλακών σπέρματα και νόθα μη σπείρειν, μηδέ άγονα αρρένων παρά φύσιν ή το μέν των αρρένων πάμπαν αφελοίμθ’ άν...", ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : "Ή κανένας να μην τολμά να έρχεται σε επαφή με τους γενναίους και ελευθέρους εκτός από την ίδια τους την γυναίκα, ούτε να επιτρέπεται να σπείρουν νόθα σπέρματα στις παλλακίδες, είτε σε άνδρες άγονα παρά φύσιν ή μάλλον καλύτερα την μεταξύ ανδρών επαφή να την απαγορεύσουμε εντελώς".
2)Στον "Γοργία",στο 494e γίνεται η εξής αναφορά σχετικά με τον βίο των ομοφυλοφίλων: {"... καὶ τούτων τοιούτων ὄντων κεφάλαιον, ὁ τῶν Κιναίδων βίος, οὗτος οὐ δεινὸς καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄθλιος; ἢ τούτους τολμήσεις λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν δέονται;",ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:Και για να συντελεστεί μια σύνοψη του νοήματος των παραπάνω δεδομένων, η ζωή των Κιναίδων δεν είναι βδελυρή και αισχρή και άθλια; ή θα τολμήσεις να προβείς στην παραδοχή ότι αυτοί είναι ευδαίμονες αν εξασφαλίσουν χωρίς περιορισμό όσες χυδαιότητες έχουν ανάγκη; "}
3)Άλλη μια ιστορική πηγή που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να αντικρούσουμε αυτά τα χυδαία επιχειρήματα των κιναίδων είναι και το απόσπασμα από του Πλουτάρχου στο "Περί Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής Λόγος Α'12", όπου γίνεται η εξής αναφορά: { "Αλέξανδρος δε, Φιλοξένου του της παραλίας υπάρχου γράψαντος, ότι παίς εν Ιωνία γέγονεν οίος ουκ άλλος ώραν και είδος, και πυνθανομένου δια των γραμμάτων ει αναπέμψη, πικρώς αντέγραψεν ω κάκιστ’ ανθρώπων, τι μοι πώποτε τοιούτο συνέγνως, ίνα τοιαύταις με κολακεύσης ηδοναίς;",ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
"Και ο Αλέξανδρος, όταν του έγραψε ο Φιλόξενος, ο κυβερνήτης της παραλίας ότι υπάρχει στην Ιωνία ένα παιδί που, όμοιο στην ομορφιά του δεν ξανάγινε ποτέ, και ζητούσε να πληροφορηθή με γράμμα, αν ήθελε να του το στείλη, ο Αλέξανδρος του έγραψε απαντώντας αυστηρά: "Ω πιο κακέ απ’ όλους τους ανθρώπους, με ξέρεις ανακατεμένο, ποτέ, με τέτοιες βρωμοδουλειές, για να με κολακεύσης με τέτοιου είδους απολαύσεις;"}
4) Ο Άλλη μια πηγή που αντικρούει τα επιχειρήματα των νεοταξιτών τύπου Μπιμπίλα,σχετικά με την κοινωνική αποδοχή που είχε η ομοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδας (εδώ θα αναφέρουμε την περίπτωση της Σπάρτης),είναι και το απόσπασμα του Ξενοφώντος από το "Λακεδαιμονίων Πολιτεία 2, 13" όπου μας αναφέρει ότι : { Ο Λυκούργος, όμως, αντιθέτως προς όλα ταύτα πιστεύων, επεδοκίμαζε μόνον εάν σημαίνων άνθρωπος, θαυμάσας την ψυχικήν αρετήν του παιδιού, προσεπάθει να κάμη αυτόν φίλον με δεσμούς αναμεταξύ των αμέμπτους και να τον συναναστρέφεται, διότι τούτο ενόμιζε μέσον καλλίστης ανατροφής. Εάν, όμως, επαρουσιάζετο κανείς επιθυμών το παιδικόν σώμα, επειδή ο Λυκούργος θεωρούσε τούτο πολύ αναίσχυντον, νομοθέτησε εις την Σπάρτην να απέχουν οι ερασταί από τα αγαπώμενα παιδιά, όπως αποφεύγουν εις αφροδισίους (ερωτικές) σχέσεις οι γονείς από τα τέκνα των και οι αδελφοί από τους αδελφούς των."}
5) Επίσης,αναφορά σχετικά με την κοινωνική αποδοχή ή όχι των ομοφυλοφιλικών κρουσμάτων έχουμε και στους "Βίους Παραλλήλους" του Πλουτάρχου και συγκεκριμένα στον Λυκούργο ΧVII,4 όπου: {Οι ερασταί δε των παίδων μετείχον της φήμης αυτών και εις τας δύο περιπτώσεις (δηλαδή της φήμης και επί καλώ και επί κακώ). Και διηγούνται σχετικώς ότι, όταν κάποτε εις παις εξεφώνησε κατά την διάρκεια της μάχης μια απρεπή κραυγή, οι άρχοντες τιμώρησαν δια τούτο τον εραστήν του παιδός. Ενώ δε ο έρως επεδοκιμάζετο κατ’αυτόν τον τρόπο υπό των Σπαρτιατών, ώστε και αι αγαθαί και ευγενείς γυναίκες να τρέφουν έρωτα προς τας παρθένους, δεν υπήρχεν όμως αντιζηλία εις τας ερωτικάς των σχέσεις, αλλά μάλλον εύρισκον αφορμήν να συνάψουν μεταξύ των στενή φιλία εκείνοι, οι οποίοι είχαν αγαπήσει τους ίδιους παίδας, και κατέβαλλον από κοινού συνεχείς φροντίδες, δια να εξεύρουν τον καλλίτερον τρόπον, με τον οποίον θα ήταν δυνατόν να γίνει άριστος ο υπ’αυτών αγαπώμενος νέος.} Προς αποφυγή παρεξηγήσεων η λέξη "εραστής" ουδεμία σχέση έχει με την έννοια που έχει λάβει στις μέρες μας και σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί σαρκική έλξη.Ο «Εραστής» δηλαδή σημαίνει ο μετά πάθους και υποχρεώσεως υπεύθυνα εκπαιδεύων, ενώ ο «ερώμενος» ήταν ο εκπαιδευόμενος.
6) Αυτό που επίσης αποκρύπτουν όσοι προάγουν την ομοφυλοφιλία ως κάτι το αποδεκτό από την κοινωνία της Αρχαίας Ελλάδος ,είναι και η αναφορά στην Νομοθεσία και ιδιαίτερα αυτήν της Αθήνας και η οποία για κακή τους τύχη έχει διασωθεί ολόκληρη.Και μόνο η υπόνοια διάθεσης κάποιου να ασελγήσει εις βάρος των παιδιών,είχε ως ποινή τον ΘΑΝΑΤΟ.Φανταστείτε επομένως τι θα μπορούσε να συμβεί στις ημέρες μας εαν κάποιος πρότεινε μια ανάλογη νομοθεσία...{Νόμοι Σόλωνος,Κεφάλαιο 5,άρθρο 332: " Αν τις Αθηναίος εταιρήση, με έξεστω αυτω των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ιερωσύνην ιερώσασθαι, μηδέ συνδικήσαι τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδεμιάν, μήτε ενδημον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικυρήκειαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδέ εν ταις κοιναίς σταφονοφορίες σταφανούσθω, μηδέ εντός των της αγοράς περιρραντηριων πορευέσθω.Εάν δε ταύτα τις ποιή, καταγνωσθέντως αυτού εταιρείν, θανάτω ζημιούσθω"}, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :
δηλαδή αν κάποιος Αθηναίος γίνει σύντροφος (συνάψει ομόφυλη σεξουαλική σχέση) με άλλον θα έχει τις εξής κυρώσεις: Δεν του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων, Δεν του επιτρέπεται να εκλεγεί ιερέας, Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού, Δεν επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας, Δεν επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου, δεν επιτρέπεται να εκθέσει γνώμη (ως άμουσος - ανισόρροπος), Δεν επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς, Δεν επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες, Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς. Όποιος λοιπόν έχει καταδικαστεί ως Κίναιδος αλλά ενεργήσει αντίθετα των διατάξεων του νόμου θα τιμωρείται με Θάνατο!}
Η αρχαία ελληνική βιβλιογραφία βρίθει από τέτοιες αναφορές τις οποίες οι μισέλληνες αποκρύπτουν για να μας επιβάλλουν την ατζέντα τους σε όλους τους τομείς της ζωής μας.Υπάρχουν και άλλες πηγές τις οποίες δεν παραθέσαμε,διότι σκοπός μας δεν είναι να κουράσουμε τον αναγνώστη,αλλά να τον διαφωτίσουμε μέχρι το σημείο που μπορούμε.Συμπερασματικά όμως,αυτό που έχουμε εξάγει είναι ότι οι αρχαίες κοινωνίες (είτε ομιλούμε για τις 2 υπερδυνάμεις της εποχής,Αθήνα-Σπάρτη,είτε για πιο μικρές πόλεις-κράτη) αποστρέφονταν την ομοφυλοφιλία και την δεχόντουσαν μόνο ως "φυσική παρέκκλιση" και καμία των περιπτώσεων δεν την προέβαλλαν ως κάτι το ιδανικό ή αποδεκτό (όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο εν λόγω ηθοποιός) πέραν του ποσοστού που σας προαναφέραμε.
ΥΓ: Σε συζητήσεις που παρακολουθούμε στην τηλεόραση,μας έχει κάνει πραγματικά εντύπωση, το ότι δεν υπάρχει αντίλογος σε όσους χρησιμοποιούν την αρχαία Ελλάδα ως πρότυπο για να προπαγανδίσουν την ανωμαλία τους.Το παραπάνω κείμενο είναι μια καλή αρχή.


Dionysis Ntzm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Δημόσιο Χρέος επί Γεωργίου Παπαδοπούλου (1967-1973): H Aλήθεια και η Παραποίησή της

Η απάτη του Αμίρ μέσα από τις επίσημες σελίδες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Οικονομική μετανάστευση υπό το πρίσμα των πολιτικών ιδεολογιών